konferencje     małopolanie roku     podarujmy dzieciom lato     wspólnota małopolska    
       
PROJEKTY SGiPM - SZCZEGÓŁY INFORMACJI
01.07.2017
Polsko-Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich

Projekt Polsko-Szwajcarska Platforma Benchlearningowa dla turystyki ekologicznej i elektromobilności Regionów Górskich został przygotowany w celu zaadaptowania do warunków polskich unikatowej w skali europejskiej inicjatywy Szwajcarskiego Regionu Energetycznego Goms jako pomysłu łączącego elementy ochrony środowiska, oszczędności energii i zrównoważonego rozwoju regionów górskich, w szczególności w turystyce ekologicznej.

W ramach projektu została przeprowadzona analiza wzorcowego rozwiązania i praktyki szwajcarskiej związanej z wybranymi przykładami konkretnych i praktycznych rozwiązań wspierających innowacje. Konkretne rozwiązania instytucjonalne zostały zidentyfikowane na podstawie badań źródłowych oraz oceny ich przydatności dla władz lokalnych. Możliwości praktycznego wykorzystania „dobrej praktyki” mogą różnić się w zależności od obowiązującego prawa, odmiennej sytuacji ekonomicznej i politycznej, różnic w kulturze i doświadczeniach. Za „dobrą praktykę” i punkt odniesienia dla polskich gmin górskich i podgórskich przyjęto innowacyjne, skuteczne i oryginalne rozwiązania instytucjonalne, które zostały zrealizowane w państwie o wysokiej innowacyjności. Stanowi ona praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszą określone, mierzalne, pozytywne rezultaty.

Analiza benchmarkingowa dobrych praktyk z Goms może dostarczyć władzom samorządowym i innym interesariuszom wiedzy, jak w sposób najbardziej efektywny i zrównoważony wykorzystać fundusze strukturalne i inne środki finansowe, zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z instytucjonalnymi podstawami benchmarkingu i benchlearningu w zakresie turystyki ekologicznej i elektromobilności. Na podstawie zebranych danych została przeprowadzona wizyta benchlearningowa w trakcie której przedstawiciele organizacji i jednostek samorządu terytorialnego uczestniczący w projekcie zapoznali się na miejscu z rozwiązaniami szwajcarskimi.

Wybrane doświadczenia  regionu Goms  prezentowane  w ramach wizyty benchlerningowej obejmowały m.in.
• planowanie i przygotowanie projektów
• tworzenie koncepcji i sukcesu w promocji pierwszego w Alpach Energetycznego Regionu Goms
• tworzenie i wdrażanie strategii rozwoju energetycznego do 2030 w regionie Goms
• tworzenie i realizacja projektu elektromobilności samochodów w regionie Goms.

W ramach projektu trwają prace dotyczące wypracowanie planu replikacji oraz demonstracja użyteczności technologii. W tym zakresie wsparto przygotowanie pilotażowego projektu rozwijającego rozwiązania poznane w Szwajcarii w zakresie promocji kuchni regionalnej w Czorsztynie.

W maju 2014 jest przygotowywane Międzynarodowe Seminarium służącego prezentacji najlepszych wzorów turystyki ekologicznej realizowanej w Szwajcarii.

Na podstawie doświadczeń realizacji projektu jest planowane przygotowanie i prezentacja wystawy przedstawiającej działania na rzecz ekologicznej turystyki w regionie Goms w Krakowie oraz wybranych gminach górskich.

Rozwój elektronicznej platformy benchlearningowej prezentującej m.in. dobre praktyki innowacyjnych rozwiązań służacych trwałemu wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności w zakresie Turystyki ekologicznej gmin górskich

Uczestnictwo w projekcie umożliwa nie tylko skorzystanie z dorobku szwajcarskiego  możliwości prezentacji dorobku polskich gmin górskich w zakresie rozwiązań ekologicznych podczas międzynarodowego seminarium w Bukowinie Tatrzańskiej oraz zaproponowania propozycji usprawnień opartych na rozwiązaniach szwajcarskich mogących stać się przedmiotem dofinansowania w przyszłych /podobnych projektach.

Strona projektu: www.elektromobilnosc.pl

wstecz                           Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski